Uchwała Nr XVI/41/04 z 31 sierpnia 2004r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XVI/41/04
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 31 sierpnia 2004r.

w sprawie określenia zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 64, poz. 593 i Nr 99 poz. 1001) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Świadczenie w formie posiłku, przyznaje się na wniosek rodziców ucznia, jego opiekuna prawnego a także dyrektora szkoły, wychowawcy, pedagoga szkolnego lub pracownika socjalnego.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 składa się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
3. W przypadku, gdy wniosek, o którym mowa w ust. 1 składa dyrektor szkoły, przygotowuje on listę uczniów wymagających pomocy w formie dożywiania i przekazuje ją wraz z wnioskami do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 2

1. Świadczenie w formie posiłku przysługuje bezpłatnie uczniowi uczęszczającemu do szkoły podstawowej oraz gimnazjum, - jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. zdarzenia losowe ) uczniowi, w którego rodzinie nie jest spełnione kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej może być przyznany bezpłatny posiłek.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stopnica i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3383

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-09-16 22:41:02
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-09-16 22:42:17
Ostatnia zmiana: Mirosław Rajtar, data: 2012-07-20 17:14:02
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony